CODUL  DE  ETICĂ  ȘI  CONDUITĂ  PROFESIONALĂ  AL

ASOCIAȚIEI  ROMÂNE  PENTRU  ILUMINAT A.R.I

CAPITOLUL 1   VIZIUNE, VALORI, PRINCIPII  ȘI  APLICABILITATE

 

Dispozitii generale.

    Prevederile acestui Cod Etic au caracter de „lege interioară” și vor fi respectate de către toți membrii, persoane fizice sau juridice, angajații, colaboratorii și voluntarii Asociației, pe toată durata angajamentului, în țară și în străinătate.

Prin prezentul Cod Etic, noi, membrii A.R.I., consolidăm baza pentru a păstra și dezvolta în continuare sentimentul de încredere reciprocă.

În întreaga activitate, membrii Asociației vor ține seama de faptul că prosperitatea și dezvoltarea A.R.I. sunt fondate, în mare măsură, pe încrederea pe care aceasta o inspiră asociaților, membrilor, clienților cât și partenerilor de afaceri.

Cadrul procedural va fi permanent revizuit și îmbunătățit, de fiecare dată când este necesar sau la fiecare 2 ani și poate fi modificat în conformitate cu Statutul A.R.I. , cu sugestiile venite de la comunitatea de iluminat, precum şi cu situația națională şi internațională în domeniul managementului şi asigurării calitătii în domeniul iluminatului public.

Fiind un cod de etică şi de conduită, documentul îmbină afirmarea unor valori si principii aplicabile domeniului iluminatului cu statuarea unor prevederi procedurale menite să creeze un mediu propice de desfăşurare a activitătilor şi să ofere un sistem de apreciere, corectare, contestare şi sancționare a situațiilor de abatere de la valorile şi principiile stipulate.

Nerespectarea prezentului Cod Etic poate duce la revocarea membrilor, ca urmare a analizei Comisiei de etică și revizuirea comportamentului , a Consiliului Director și a aprobării Adunării Generale a Asociației.

 

  • Viziune și Scop

 

Ca profesioniști în iluminat,  ne-am angajat să facem ceea ce este drept și onorabil.

Am stabilit standarde înalte pentru noi înșine și ne dorim ca acestea să se îndeplinească în toate aspectele vieții noastre – la locul de muncă, acasă, în comunitate  și în sfera serviciilor furnizate prin profesia noastră în cadrul ARI.

Acest Cod de Etică și Conduită profesională descrie așteptările pe care le avem de la noi înșine și de la colegii noștri, practicieni în comunitatea românească a industriei iluminatului. Se articulează astfel idealurile la care aspirăm, precum și comportamentele care sunt obligatorii în rolurile noastre profesionale și de voluntariat.

Scopul acestui Cod este de a insufla încredere în profesia de specialist în iluminat și de a ajuta orice persoană interesată de a deveni un practician mai bun. Facem acest lucru prin stabilirea unei mai largi înțelegeri a comportamentului adecvat în această profesie.

Noi credem că reputația și credibilitatea profesiei de specialist în iluminat sunt formate de comportamentul colectiv al practicienilor individuali.

Mai mult, considerăm că prin adoptarea acestui Cod de Etică și Conduită profesională putem avansa în profesia noastră, atât individual, cât și colectiv. De asemenea, credem că acest Cod ne va ajuta în luarea deciziilor înțelepte, mai ales atunci când ne confruntăm cu situații dificile în care ni s-ar putea solicita compromiterea integrității sau a valorilor noastre.

Speranța noastră este că acest Cod de etică și conduită profesională va servi drept un catalizator pentru alții în procesul de a studia, dezbate și scrie despre etică și valori. În plus, sperăm că acest cod va fi utilizat în cele din urmă ca bază pentru dezvoltarea și evoluarea profesiei noastre.

1.2.    Persoane față de care Codul se aplică

Codul de conduită etică și profesională se aplică la:
1.2.1 Toți membrii ARI
1.2.2 Persoanele care nu sunt membri ai ARI dar îndeplinesc una sau mai multe dintre următoarele criterii:
a) Non-membri care dețin o certificare profesională în iluminat obținută cu sprijinul sau sub organizarea / patronajul ARI
b) Non-membri, care aplică pentru începerea unui proces de certificare profesională în iluminat ce se va obține cu sprijinul sau sub organizarea / patronajul ARI
c) Non-membri care servesc ARI în calitate de voluntar.

 

  • Structura Codului

 

Codul de etică și conduită profesională este împărțită în secțiuni care conțin norme de conduită ce sunt aliniate cu cele patru valori care au fost identificate ca fiind cele mai importante pentru comunitatea de profesioniștilor în iluminat.

Unele secțiuni ale acestui Cod includ comentarii. Comentariile nu sînt părți obligatorii ale acestui Cod dar oferă exemple și alte clarificări.

În cele din urmă, un glosar poate fi găsit la sfârșitul standardului. Glosarul definește cuvinte și expresii utilizate în Cod.

 

  • Valorile care susțin acest Cod – subiect de chestionar

 

Practicanții din comunitatea națională a profesioniștilor în iluminat au fost rugați să identifice valorile care au stat la baza luării deciziilor și au ghidat acțiunile lor. Valorile pe care această comunitate le-a definit ca fiind cele mai importante au fost: responsabilitate, respect, corectitudine și onestitate. Codul afirmă aceste patru valori ca fundație a acestei comunități.

1.5.     Aspirații și conduită obligatorie

Fiecare secțiune din Codul de conduită etică și profesională include atât standarde aspiraționale cât și standarde obligatorii.

Standardele aspiraționale descriu comportamentul pe care ne străduim să-l susținem ca practicieni. Cu toate că respectarea standardelor aspiraționale nu este ușor de măsurat, conduita noastră în acord cu acestea este o  așteptare pe care o avem despre noi înșine în calitate de profesioniști și nu este opțională.

Standardele obligatorii stabileasc cerințe ferme și în unele cazuri, limitează sau interzic un anume comportament al practicantului.

Practicanții care nu se comportă în conformitate cu aceste standarde vor fi subiectul procedurilor disciplinare în fața Comisiei de Etică și Revizuirea comportamentului a ARI.

 

Comentariu: Comportamentul în conformitate cu standardele aspiraționale și conduita reglementată de standardele obligatorii nu se exclud reciproc; astfel, o acțiune specifică sau o omisiune ar putea încălca atât standardele aspiraționale cît și pe cele obligatorii.

1.6.    Principii etice fundamentale

    Principiile care guvernează relația dintre membrii Asociației și care stau la baza susținerii intereselor commune, sunt principiile de bază ale eticii în afaceri ce corespund unei bune practici în relațiile economice și comerciale naționale și internaționale, sunt larg recunoscute în lume, depășind graniţele profesiilor:  profesionalism, confidențialitate, transparență, loialitate și solidaritate, dreptate și echitate.

 

CAPITOLUL 2   RESPONSABILITATEA
2.1 Descrierea noțiunii de Responsabilitate

Înțelegem prin Responsabilitate datoria fiecăruia dintre noi de a-și asuma propriile decizii sau indecizii, acțiunile pe care le ia sau nu, precum și consecințele care rezultă de aici.
2.2 Responsabilitatea: standard aspirațional
Ca practicieni în comunitatea națională a profesioniștilor în iluminat:
2.2.1 Luăm decizii și măsuri, bazate pe cele mai bune și legitime interese ale societății, siguranța publică și a mediului.
2.2.2 Acceptăm numai acele sarcini care sunt în concordanță cu pregătirea noastră fundamentală, cu experiența, abilitățile dovedite și calificările atestate.
Comentarii:

În cazul în care apar sarcini de dezvoltare organizațională sau situații care necesită flexibilitate în gândire și acțiune, ne vom asigura că părțile interesate vor primi în timp util și cu claritate, informații complete cu privire la lacunele din calificările noastre, astfel încât acestea ar putea lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la angajarea noastră ca resursă umană într-o activitate sau alta.

În cazul unei situații contractuale, vom contracta doar acea activitate / muncă pe care organizația noastra este calificată / atestată să o efectueze / depună și vom atribui ca resurse umane doar acele persoane care sunt calificate pentru a efectua lucrările contractate.

 

2.2.3 Îndeplinim angajamentele pe care le ni le luăm; cu alte cuvinte, facem ceea ce spunem că vom face și documentăm acest lucru.
2.2.4 În situația în care descoperim erori sau omisiuni în munca noastră, ni le vom asuma și vom face prompt corecțiile care se impun, cu documentarea acestora. Acceptăm responsabilitatea / răspunderea pentru orice problemă, rezultat sau consecințe apărute din erori sau omisiuni cauzate de noi.

Când descoperim cu certitudine erori sau omisiuni cauzate de alte persoane, le comunicăm autorității decidente corespunzătoare, cât mai curând posibil din momentul descoperirii.
2.2.5 Protejăm informațiile sensibile sau confidențiale care ne-au fost încredințate fără a intra în conflict cu prevederile legale specifice.
2.2.6 Susținem și încurajăm solidaritatea specialiștilor în iluminat în scopul atingerii celor mai înalte obiective profesionale comune. Întărirea acestui principiu ar putea contribui la generarea unei identități proprii acestei comunități.

2.2.7 Susținem în mod solidar acest Cod și răspundem la prevederile lui pe bază de reciprocitate.
2.3 Responsabilitatea: standard obligatoriu
Ca practicieni în comunitatea națională a profesioniștilor în iluminat, vom respecta întru totul reglementările și cerințele legislației românești și europene. În acest sens, pretindem de la noi înșine și de la colegii noștri, practicieni în iluminat, următoarele:

2.3.1 Ne informăm asupra politicilor, regulilor, regulamentelor și legilor care guvernează munca noastră sub aspect profesional și le respectăm întocmai

2.3.2.Ne informăm asupra cadrului legal care reglementează activități de voluntariat pe care le susținem în acord cu statutul ARI

2.3.3 Avem  responsabilitatea comună de a menține standardele înalte de competență, în interesul Asociației, comunității de iluminat, precum și a consumatorilor.

Ca profesori sau formatori, recunoaștem obligația fundamentală de a-i ajuta pe alții să dobândească abilități și cunoaștere. Vom menține permanent standarde înalte de instruire, prezentând informațiile în mod obiectiv, deplin si cu acuratețe documentate.

Ca cercetători, acceptăm responsabilitatea pentru selecția temelor de cercetare și a metodelor utilizate în investigație, analiză și raportare. Vom  planifica cercetarea astfel încât să minimizăm posibilitatea ca datele aflate (rezultatele cercetării) să inducă în eroare.

2.3.4  Din perspectiva confidențialității, ne asumăm următoarele responsabilități:

– nu vom comunica, direct sau indirect, nicio informatie confidențială privind activitățile Asociației  sau datele de evaluare cu caracter personal, cu privire la membrii, angajații, colaboratorii sau voluntarii săi

– luăm măsuri de prevedere în ceea ce privește dispunerea și stocarea informațiilor, pentru a menține confidențialitatea.

Limitele principiului confidenţialităţii apar în cazurile când:

  1. a) părţile interesate și-au dat permisiunea;
  2. b) confidențialitatea este cerută de lege;
  3. c) informaţia dezvăluie un risc real;
  4. d) informaţia se utilizează anonim în comunitatea profesională cu scop instructiv sau schimb de experienţă.

2.3.5 Prin responsabilitatea personală şi profesională încurajăm diversitatea culturală şi intelectuală, precum şi individualitatea experienţelor.
2.3.6 Dacă există certitudinea unui comportament lipsit de etică sau ilegal, ori a unui  management neadecvat, corupt, raportăm acest eveniment Comisiei de etică și revizuirea comportamentului din ARI și, dacă este necesar, părților afectate și celor abilitați să ia măsurile care se impun.
Comentarii:    

Aceste prevederi au mai multe implicații:

Mai exact, este interzis oricărui profesionist în iluminat să se angajeze în orice comportament ilegal, inclusiv, dar fără a se limita la: furt, fraudă, corupție, delapidare sau luare de mită.

În plus, un specialist în iluminat nu pretinde, nu ia și/sau nu abuzează de proprietatea altor persoane, inclusiv proprietatea intelectuală.

Nu ne angajăm în acte de calomnie, șantaj, excrocherii, agresiuni, vendete sau altele asemenea.
Ca practicieni și reprezentanți ai profesiei noastre, nu vom trece cu vederea și nu vom favoriza angajarea altor persoane în comportamente ilegale sau antisociale.

Raportarea unui comportament ilegal sau lipsit de etică nu este ușoară și recunoaștem că aceasta ar putea avea consecințe grave, negative. Deoarece multe corporații înregistrează scandaluri, există un număr important de organizații care au adoptat politici de protejare a angajaților ce dezvăluie adevărul despre activități ilegale sau lipsite de etică. De asemenea, unele guverne au adopta o legislație care să protejeze angajații care dezvăluie adevărul cu privire la comportamente sau management ilegal, neadecvat.

 

Etica Reclamațiilor
2.3.4 Aducem în atenția Comisiei de etică și revizuire a comportamentului a ARI orice încălcări ale prezentului cod.
2.3.5 Depunem plângeri referitoare la etică și conduită profesională numai în situații certe, atunci când acestea sunt justificate de fapte clar documentate.

Comentarii:

Aceste prevederi au mai multe implicații:

 

  • vom coopera cu Comisia de etică și revizuire a comportamentului a ARI  în ceea ce privește încălcările de etică și colectarea de informații aferente cazului dezbătut în situația în care avem poziția de reclamant sau acuzat / pârât.
  • ne vom abține de la a aduce acuze altora privind abateri de natură etică, atâta vreme cât noi înșine nu demonstrăm prin toate faptele un comportament etic
  • Comisia de etică și revizuire a comportamentului va desfășura acțiuni de natură disciplinară împotriva persoanelor care fac cu bună știință acuzații false împotriva altora. Pe tot parcursul examinarii diferendului, comisia are obligația să asigure confidențialitatea și să se abțină să divulge datele de care ia cunoștință în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, fără autorizarea părților. 

 


2.3.6 Urmărim o acțiune disciplinară împotriva unui individ care se răzbună pe o persoană care pune probleme de etică

 

CAPITOLUL 3  RESPECTUL

 

3.1 Descrierea conceptului de Respect
Considerăm că avem datoria de a arăta Respect pentru noi înșine, pentru alții ca și pentru resursele și informațiile care ni s-au încredințat. Prin resurse încredințate se poate înțelege mijloace de muncă, bani, oameni, reputație, siguranța altora, resurselor naturale sau de mediu, acces la informații, altele.
Un mediu de respect generează încredere, performanță și chiar excelență prin promovarea reciprocă a cooperării. Respectul, în accepțiunea noastră, presupune că diversele perspective și puncte de vedere sunt încurajate și apreciate.
3.2 Respect: standard aspirațional
Ca practicieni în comunitatea românească dar și globală a specialiștilor în iluminat:
3.2.1 Ne informăm cu privire la normele, obiceiurile și comportamentele altor organizații și persoane, evitând implicarea în comportamente ce s-ar putea considera lipsite de respect.
3.2.2 Ascultăm punctele de vedere ale altora (persoane sau organizații), căutând să le înțelegem.
3.2.3 Căutăm să netezim asperitățile din comunicare și să generăm un mediu calm și respectuos chir cu acele persoane cu care avem un conflict sau suntem în dezacord.
3.2.4 Ne comportăm într-un mod profesionist, chiar și atunci când aprecierea nu este reciprocă, ori părerile asupra unui subiect sunt diferite sau chiar divergente.

3.2.5 Respectăm și alte surse de educație, formare și experiență decât cele primite de noi.

 
Comentarii: O implicație a acestor deziderate este că vom evita angajarea în bârfe și judecăți de persoane sau în producerea de remarci negative cu scopul de a submina
reputația unei persoane.

Avem, de asemenea, o datorie în conformitate cu prezentul Cod, de a ne confrunta calm și deschis cu alte persoane care se angajează în aceste tipuri de comportamente, în sensul sfătuirii, consilierii, furnizării de exemple de bună practică pentru a stopa o astfel de atitudine.


3.3 Respect: standard obligatoriu
Ca practicieni în comunitatea românească dar și globală a specialiștilor în iluminat, avem nevoie de următoarele constrângeri de la noi înșine ca și de la colegii noștri practicieni:
3.3.1 Respectăm Statutul și normele Asociației căreia îi sprijinim obiectivele si planul strategic

3.3.2 Membrii A.R.I vor manifesta respect reciproc în orice situație de interacțiune profesională

3.3.2 Negociem întotdeauna cu bună-credință.
3.3.3 Nu vom exercita puterea de expertiză sau poziția în ARI ori altă organizație pentru a influența deciziile sau acțiunile altora, pentru beneficiul nostru personal, pe cheltuiala lor.
3.3.4 Nu acționăm într-un mod abuziv față de alții.
3.3.5 Respectăm drepturile de proprietate ale altora, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală

3.3.6 Ne opunem, descurajăm și denunțăm orice formă de hărțuire (de poziție, sexuală, etc)

3.3.7 Recunoaștem nevoia de educație continuă și dezvoltare personală și suntem deschiși la noi proceduri și schimbări ale așteptărilor și valorilor de-a lungul timpului

 

CAPITOLUL 4  CORECTITUDINEA

 

4.1 Descrierea conceptului de Corectitudine
Înțelegem prin Corectitudine datoria noastră de a lua decizii și de a acționa în mod imparțial și obiectiv. Comportamentul nostru trebuie să fie libere să concureze interesul propriu, să nu producă nici un fel de favoritism și să nu aducă nimănui nici un prejudiciu

 

4.2 Corectitudine: standard aspirațional
4.2.1 Demonstrăm transparență în procesul de luare a deciziilor.
4.2.2 Ne reexaminăm în mod constant poziția de imparțialitate și obiectivitate și luăm măsuri corective, după caz​​.

 

Comentarii:

Cercetările intreprinse cu practicieni din mai multe domenii profesionale au indicat faptul că subiectul conflictelor de interese este unul dintre cele mai dificile cu care se confruntă mediul profesional. Astfel, una dintre cele mai mari probleme este reprezentată de nerecunoașterea apariției sau existenței unui conflict de interese sau loialități sau a plasării accidentale a noastră sau a altora într-o situație de conflict de interese.

Noi, ca practicieni, trebuie să cautăm în mod activ și să ne ajutăm reciproc pentru recunoașterea și evidențierea conflictelor de interese reale sau potențiale, insistând ca acestea să fie rezolvate.

4.2.3 Oferim acces egal la informații pentru cei care sunt autorizați să aibă acces la acestea (autorități, publicul larg de consumatori, profesioniști din domeniul iluminatului sau din arii conexe ori interesate de iluminat).
4.2.4 Oferim oportunități disponibile în mod egal pentru pentru toate persoanele calificate cărora ne adresăm: profesioniștilor din iluminat pentru a deveni membri ARI, pentru a se informa și/sau perfecționa.
Comentariu: O implicație a acestor prevederi este aceea că, în cazul unui proces de achiziție, oferim acces egal la informații autorităților în timpul procesul de licitare

 

4.3 Corectitudinea: standard obligatoriu
Ca practicieni în comunitatea românească a specialiștilor în iluminat, avem nevoie de următoarele de la noi înșine și de la colegii noștri practicieni:

Referitor la conflictul de interese:
4.3.1 Manifestăm o atitudine proactivă și dezvăluim complet și la timp, orice conflict de interese, real sau potențial, pentru părțile interesate corespunzătoare.
4.3.2 Când ne dăm seama de prezența unui conflict de interese real sau potențial, ne abținem de la participarea în orice proces de adoptare de decizii și de la orice încercare de a influența rezultatele, cu excepția situațiilor în care:

ne-am clarificat complet poziția pentru părțile interesate afectate;

avem un plan de contingență sau atenuare a impactului, aprobat de părțile interesate;

am obținut consimțământul părților interesate pentru a continua procesul respectiv.

 
Comentarii:

Un conflict de interese apare atunci când suntem în poziția de a influența deciziile sau alte rezultate în numele uneia dintre părțile interesate de o anumită situație / eveniment / acțiune / proiect, atunci când astfel de decizii sau rezultate ar putea afecta una sau mai multe părți cu care avem interese de loialitate concurente.

De exemplu, atunci când acționăm în calitate de un angajat, avem o datorie de loialitate față de angajatorul nostru. Când suntem în calitate de voluntar ARI, avem o datorie de loialitate a proiectului respectiv de voluntariat față de această organizație. Trebuie să recunoaștem aceste interese divergente și să ne abținem de la influențarea deciziilor atunci când avem evidența unui conflict de interes.

Mai mult, chiar dacă avem credința că ne putem menține loialitatea în situații cu interese divizate, conflictuale și să luăm decizii în mod imparțial, vom trata apariția unui conflict de interes ca un conflict de interese real și vom respecta prevederile descrise în prezentul Cod.

 

Referitor la favoritism, discriminare și corupție:
4.3.3 Nu angajăm sau demitem personal ori favorizăm angajarea sau demiterea acestuia, recompensa sau pedeapsa lui și nici nu semnăm sau refuzăm contracte bazându-ne pe considerente personale, inclusiv dar fără a ne limita la: favoritism, nepotism sau luare de mită.
4.3.4 Nu discriminăm alte persoane indiferent de criteriu, incluzând dar fără a ne limita la: gen, rasă, vârstă, religie, handicap, etnie, naționalitate, orientare sexuală, convingeri politice sau de altă natură. Oferim și încurajăm egalitatea șanselor în ceea priveşte accesul la programe educaționale, studii, burse, angajare.
4.3.5 Aplicăm regulilele organizaționale la care am consimțit (ale angajatorilor, ARI sau ale oricărui alt grup din piața profesională a iluminatului), fără favoritisme și fără a aduce orice formă de prejudiciu moral sau material.

4.3.6  Recunoaștem corupția ca fiind o maladie socială redutabilă ce conduce la tratamente inechitabile, nedreptăţi, favoritisme, neîncredere în valori și competențe. De aceea prevenim și combatem acest flagel prin toate mijloacele disponibile

 

CAPITOLUL 5  ONESTITATEA

 

5.1 Descrierea conceptului de Onestitate
Onestitatea este datoria noastră de a înțelege adevărul și de a acționa într-un mod veridic, atât în comunicările noastre cât și în modul nostru de a ne comporta.

5.2 Onestitate: standard aspirațional
5.2.1 Căutam cu sinceritate înțelegerea adevărului în orice situație.
5.2.2 Suntem sinceri în comunicările noastre și în conduita noastră.
5.2.3 Furnizăm informații corecte, de încredere, în timp util.
Comentarii:

O implicație a acestor prevederi este ca vom lua toate măsurile corespunzătoare pentru a  ne asigura că informațiile care stau la baza deciziilor noastre sau pe care le furnizăm altora sunt exacte, relevante, corecte  și în timp util.
Aceasta include și situațiile care necesită curajul de a împărtăși o veste proastă, chiar dacă aceasta poate fi prost primită sau neacceptată.

De asemenea, atunci când rezultatele pe care le obținem sunt negative, vom evita ”îngroparea” sau ascunderea de informații ori blamarea altor persoane.

Când rezultatele sunt pozitive, vom evita să ne asumăm merite pentru realizările altora.

Aceste dispoziții consolidează angajamentul nostru de a fi atât de sinceri cât  și responsabili.
5.2.4 Facem angajamente și promisiuni, implicite sau explicite, cu bună-credință.
5.2.5 Ne străduim să creăm un mediu în care alții să se simtă în siguranță pentru a spune și susține adevărul.

5.3 Onestitate: standard obligatoriu
5.3.1 Ne prezentăm întotdeauna cu acuratețe propria competență, educația primită, formarea profesională și experiența dobândită. Nu vom denatura niciodată și nu vom prezenta eronat aspecte legate de aceste calități personale.

5.3.2 Nu ne comportăm într-o manieră destinată înșelării altor persoane, inclusând dar fără a ne limita la: declarații înșelătoare sau false, afirmarea jumătăților de adevăruri, furnizarea de informații rupte din context sau reținere acelor informații care, dacă ar fi cunoscute, ar descrie declarațiile noastre ca fiind înșelătoare sau incomplete.
5.3.3 Nu ne angajăm în comportamente necinstite cu intenția de a obține câștiguri personale pe cheltuiala, resursele și efortul altora.

5.3.4 Vom utiliza calitatea de membru ca mijloc de dezvoltare profesională și nu vom promova această calitate ca și o garanție a nivelului de profesionalism al serviciilor noastre

Comentarii:

Standardele aspiraționale ne îndemna să fim sinceri, persoane de încredere. Jumătățile de adevăruri și ascunderea de informații cu scopul de a induce în eroare părțile interesate sunt comportamente la fel de neprofesioniste ca minciuna sau interpretarea ca adevărate a unor declarații false.

Preocuparea noastră permanentă este aceea de a ne dezvolta credibilitatea prin furnizarea de informații complete și exacte.

 

ANEXA – Glosar

 

ARI (Asociația Română pentru Iluminat) –  Totalitatea persoanelor fizice și juridice care o compun, inclusiv comitetele și comisiile sale, precum și grupurile de interese specifice.

Activități sponsorizate de ARI –  Activitățile care includ, dar nu sunt limitate la: participarea la proiecte proprii sau evenimente ale industriei iluminatului a unui membru consultativ al ARI, a unui comitet sau a unei echipe de cercetare – dezvoltare pentru ghiduri și standarde ori a unui alt grup de lucru ARI. Sunt incluse de asemenea, activități angajate sub auspiciile cu componente educaționale și/sau culturale.

 

Comportament abuziv –  Conduita care duce la vătămări fizice sau creează sentimente intense de teamă, umilire, manipulare sau de exploatarea unei persoane de către o alta.
Conflictul de interese – O situație care apare atunci când un specialist în iluminat se confruntă cu o decizie sau acționează în sensul în care va obține beneficii personale sau pentru o altă persoană ori o organizație față de care specialistul în cauză are obligația de loialitate și, în același timp, decizia sau acțiunea sa va afecta o altă persoană sau organizație față de care datorează loialitate în mod similar. Singura modalitate prin care specialistul în iluminat se poate achita de datorii conflictuale este aceea de a prezenta conflictul celor afectați permițându-le astfel să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la modul în care specialistul ar trebui să procedeze.
Datoria de loialitate – Obligația și responsabilitatea unei persoane, morală sau legală, de a promova cele mai bune interese ale unei organizații sau a altor persoane cu care acestea sunt afiliate.
Membru ARI –  O persoană care a aderat benevol la ARI în calitate de membru.
Practicant – O persoană angajată într-o activitate specifică industriei iluminatului, ca parte a profesiei de specialist în iluminat.

 

Voluntar ARI – O persoană care participă la activitățile sponsorizate de ARI, indiferent dacă este membru ARI sau nu.